Home / BLOG / SuperBonus de cultură: BUCURĂ-TE! SuperMesaje de încurajare

SuperBonus de cultură: BUCURĂ-TE! SuperMesaje de încurajare

BUCURĂ-TE!

SuperMesaje de încurajare

 

Şi intrând îngerul la ea, a zis: Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată eşti tu între femei. (Luca 1, 28)

 

Vești bune! De „Buna Vestire”, de „Ziua Femeii Creștine”, de Nașterea sau Adormirea Maicii Domnului, de Nașterea, Învierea sau Înălțarea Domnului Iisus Hristos, însă valabile pentru fiecare zi din an, inițiativa „SuperBonus de cultură” vă oferă o listă cu super-mesaje de încurajare pentru FEMEI, BĂRBAȚI și ÎNTREAGA LUME!

 

Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică. (Ioan 3, 16)

 

[Multe dintre mesajele de încurajare sunt culese din Evanghelie, adică din cele patru evanghelii cuprinse în Noul Testament din Sfânta Scriptură (Biblia): Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu, Evanghelia după Luca, Evanghelia după Ioan. Însuși cuvântul „Evanghelie”, ce provine din grecescul ευαγγέλιον sau „evangelion”  înseamnă „veste bună”.]

 

Ziua de 25 Martie, ziua sărbătorii creștine „Buna Vestire”, e supranumită și „Ziua Mamei Creștine”. Iar mama creștină, fiind în primul rând femeie, poate fi considerată o zi specială dedicată femeilor creștine în care acestea pot fi felicitate chiar mai mult decât în ziua de sărbătorire laică a femeii (cu origini istorice și propagandistice comuniste), ziua de 8 Martie.

„Ziua Femeii Creștine” este supranumele „Duminicii Mironosițelor” (a treia Duminică după sărbătoarea Învierii Domnului/Paștile). Ar trebui să fie recunoscută ca adevărata „Zi a Femeii”, recunoscută de către toate femeile creștine ce frecventează Biserica, sărbătorită ca atare și pusă în valoare de către bărbații creștini mai mult decât ziua de 8 Martie!

 

SuperMesaje de încurajare:

 

 • Iar Iisus, întorcându-Se şi văzând-o, i-a zis: Îndrăzneşte, fiică, credinţa ta te-a mântuit. Şi s-a tămăduit femeia din ceasul acela. (Matei 9:12)
 • Şi fericită este aceea care a crezut că se vor împlini cele spuse ei de la Domnul. (Luca 1:45)
 • Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveţi. În lume necazuri veţi avea; dar îndrăzniţi. Eu am biruit lumea. – Iisus Hristos (Ioan 16:33)
 • Să nu se tulbure inima voastră; credeţi în Dumnezeu, credeţi şi în Mine. – Iisus Hristos (Ioan 14:1)
 • Dacă Dumnezeu e pentru noi, cine este împotriva noastră? (Romani 8:31)
 • Vindecă-mă, Doamne, şi voi fi vindecat; mântuieşte-mă şi voi fi mântuit, căci Tu eşti lauda mea! (Ieremia 17:14)
 • Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi şi Eu vă voi odihni pe voi. – Iisus Hristos (Matei 11:28)
 • Pace vă las vouă, pacea Mea o dau vouă, nu precum dă lumea vă dau Eu. Să nu se tulbure inima voastră, nici să se înfricoşeze. – Iisus Hristos (Ioan 14:27)

 • Fericiţi cei săraci cu duhul, că a lor este împărăţia cerurilor. (Matei 5, 3)
 • Fericiţi cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. (Matei 5, 4)
 • Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni pământul. (Matei 5, 5)
 • Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. (Matei 5, 6)
 • Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui. (Matei 5, 7)
 • Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. (Matei 5, 8)
 • Fericiţi făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. (Matei 5, 9)
 • Fericiţi cei prigoniţi pentru dreptate, că a lor este împărăţia cerurilor. (Matei 5, 10)
 • Fericiţi veţi fi voi când vă vor ocărî şi vă vor prigoni şi vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră, minţind din pricina Mea. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri. (Matei 5, 11-12)

 • Voi sunteţi sarea pământului; dacă sarea se va strica, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară şi călcată în picioare de oameni. (Matei 5, 13-14)
 • Voi sunteţi lumina lumii; nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă. Nici nu aprind făclie şi o pun sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează tuturor celor din casă. Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.(Matei 5, 15-16)
 • Fericit bărbatul [după altă versiune a traducerii „fericit omul”], care n-a umblat în sfatul necredincioşilor şi în calea păcătoşilor nu a stat şi pe scaunul hulitorilor n-a şezut; Ci în legea Domnului e voia lui şi la legea Lui va cugeta ziua şi noaptea. (Psalmul 1, 1-2)
 • Căutat-am pe Domnul şi m-a auzit şi din toate necazurile mele m-a izbăvit. (Psalmul 33, 4)
 • Auzit-a Domnul şi m-a miluit; Domnul a fost ajutorul meu! (Psalmul 29:10)
 • Schimbat-ai plângerea mea întru bucurie, rupt-ai sacul meu şi m-ai încins cu veselie. Ca slava mea să-ţi cânte ţie şi să nu mă mâhnesc; Doamne, Dumnezeul meu, în veac Te voi lăuda! (Psalmul 29:11-12)
 • Încredeţi-vă în Domnul pururea, căci Domnul Dumnezeu este stânca veacurilor. (Isaia 26:4)
 • Dumnezeu este scăparea şi puterea noastră, ajutor întru necazurile ce ne împresoară. (Psalmul 45:1)
 • Nu vă împovăraţi cu nici o grijă. Ci întru toate, prin închinăciune şi prin rugă cu mulţumire, cererile voastre să fie arătate lui Dumnezeu. Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus (Filipeni 4:6-7)
 •  Ridicat-am ochii mei la munţi, de unde va veni ajutorul meu. Ajutorul meu de la Domnul, Cel ce a făcut cerul şi pământul. (Psalmul 120:1-2)
 • Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. (Psalmul 3:4-5)
 • Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. (Psalmul 3:3)
 • Fiţi tari şi curajoşi, nu vă temeţi, nu vă îngroziţi, nici nu vă spăimântaţi de ei, că Domnul Dumnezeul tău va merge El Însuşi cu tine şi nu se va depărta de tine, nici nu te va părăsi. (Deuteronomul 31:6)
 • Domnul Însuşi va merge înaintea ta; El Însuşi va fi cu tine şi nu se va depărta de tine, nici te va părăsi; nu te teme, nici nu te spăimânta. (Deuteronoml 31:8)
 • Şi am auzit, din tron, un glas puternic care zicea: Iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii şi El va sălăşlui cu ei şi ei vor fi poporul Lui şi însuşi Dumnezeu va fi cu ei. (Apocalipsa 21, 3)
 • Şi va şterge orice lacrimă din ochii lor şi moarte nu va mai fi; nici plângere, nici strigăt, nici durere nu vor mai fi, căci cele dintâi au trecut. (Apocalipsa 21, 4)

 • Nu te teme, că Eu sunt cu tine, nu privi cu îngrijorare, că Eu sunt Dumnezeul tău. Eu îţi dau tărie şi te ocrotesc şi dreapta Mea cea tare te va sprijini. (Isaia 41:10)
 • Tăria mea şi lauda mea este Domnul şi mi-a fost mie spre izbăvire. Glas de bucurie şi de izbăvire în corturile drepţilor: «Dreapta Domnului a făcut putere, Dreapta Domnului m-a înălţat, dreapta Domnului a făcut putere!» Nu voi muri, ci voi fi viu şi voi povesti lucrurile Domnului. (Psalmul 117:14-17)
 • Tăria mea şi mărirea mea este Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi preaslăvi, Dumnezeul părintelui meu şi-L voi preaînălţa! (Exod 15:2)
 • Iată Dumnezeul cel tare al mântuirii mele; nădăjdui-voi întru El şi nu mă voi înfricoşa, că izvorul puterii mele şi cântarea mea de laudă este Domnul Dumnezeu şi izbăvirea mea. (Isaia 12:2)
 • Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici să te spăimântezi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine pretutindenea, oriunde vei merge. (Iosua Navi 1:9)
 • Pune-ţi nădejdea în Domnul din toată inima ta şi nu te bizui pe priceperea ta. Pe toate căile tale gândeşte la Dânsul şi El îţi va netezi toate cărările tale. (Pildele lui Solomon 3:5-6)
 • Tu eşti scăparea mea din necazul ce mă cuprinde, bucuria mea; izbăveşte-mă de cei ce m-au înconjurat. (Psalmul 31:8)
 • În necaz am chemat pe Domnul şi m-a auzit şi m-a scos întru desfătare. (Psalmul 117:5)
 • Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme de ce-mi va face mie omul. Domnul este ajutorul meu şi eu voi privi cu bucurie pe vrăjmaşii mei. (Psalmul 117:6-7)
 • Mai bine este a Te încrede în Domnul, decât a Te încrede în om. Mai bine este a nădăjdui în Domnul, decât a nădăjdui în căpetenii. Toate neamurile m-au înconjurat şi în numele Domnului i-am înfrânt pe ei. (Psalmul 117, 8-10)
 • Binecuvântat este Dumnezeu şi Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor şi Dumnezeul a toată mângâierea. Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul nostru, ca să putem să mângâiem şi noi pe cei care se află în tot necazul, prin mângâierea cu care noi înşine suntem mângâiaţi de Dumnezeu. Că precum prisosesc pătimirile lui Hristos întru noi, aşa prisoseşte prin Hristos şi mângâierea noastră. (2 Corinteni 1:3-5)
 • Strigat-am către Tine, Doamne, zis-am: „Tu eşti nădejdea mea, partea mea eşti în pământul celor vii”. Ia aminte la rugăciunea mea, că m-am smerit foarte. Izbăveşte-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniţă sufletul meu, ca să laude numele Tău, Doamne. Pe mine mă aşteaptă drepţii, până ce-mi vei răsplăti mie. (Psalmul 141: 5-7)
 • Căci Dumnezeu nu ne-a dat duhul temerii, ci al puterii şi al dragostei şi al înţelepciunii. (2 Timotei 1:7)
 • Către Domnul am strigat când m-am necăjit şi m-a auzit. (Psalmul 119:1)
 • Bun este Domnul; loc de scăpare în zi de strâmtorare, şi pe cei ce se încred în El îi ştie (Naum 1:7)
 • De aceea nu ne pierdem curajul şi, chiar dacă omul nostru cel din afară se trece, cel dinăuntru însă se înnoieşte din zi în zi. (2 Corinteni 4:16)
 • Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău ca un izbăvitor puternic. El se va bucura foarte de tine şi în dragostea Lui va tresălta şi va cânta de bucurie pentru tine. (Sofonie 3:17)
 • Nu v-a cuprins ispită care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi răbda. (Corinteni 10:13)
 • Iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu eşti, slava mea şi Cel ce înalţi capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat şi m-a auzit din muntele cel sfânt al Lui. Eu m-am culcat şi am adormit; sculatu-m-am, că Domnul mă va sprijini. Nu mă voi teme de mii de popoare, care împrejur mă împresoară. (Psalmul 3:3-6)
 • Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte. (Filipeni 4:13)
 • Căci ochii Domnului văd oriunde, peste tot pământul, pentru ca să sprijine pe cei care sunt cu inima lor întreagă la El. (2 Paralipomena 16:9)
 • Îmbărbătaţi-vă şi să se întărească inima voastră, toţi cei ce nădăjduiţi în Domnul. (Psalmul 30:26)
 • Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu duhul, cu credinţa, cu curăţia. (1 Timotei 4:12)
 • Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa, dragostea, pacea cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă curată. (2 Timotei 2:22)
 • Prin ce îşi va îndrepta tânărul calea sa? Prin păzirea cuvintelor Tale. Cu toată inima Te-am căutat pe Tine; să nu mă lepezi de la poruncile Tale. În inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să nu greşesc ţie. Binecuvântat eşti, Doamne, învaţă-mă îndreptările Tale. (Psalmul 118:9-12)
 • Făclie picioarelor mele este legea Ta şi lumină cărărilor mele. (Psalmul 118:105)
 • Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă. (1 Corinteni 16:13.)
 • V-am scris, părinţilor, fiindcă aţi cunoscut pe Cel ce este de la început. Scris-am vouă, tinerilor, căci sunteţi tari şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel viclean. (1 Ioan 2:14)
 • Ci eu voi tresălta de veselie în Domnul, bucura-mă-voi de Dumnezeu, Mântuitorul meu! Domnul, Stăpânul meu, este tăria mea; El face picioarele mele ca ale căprioarelor, pe culmi poartă paşii mei! (Avacum 3: 18-190)
 • Dar cei ce nădăjduiesc întru Domnul vor înnoi puterea lor, le vor creşte aripi ca ale vulturului; vor alerga şi nu-şi vor slei puterea, vor merge şi nu se vor obosi. (Isaia 40:31)

 • Că de voi şi umbla în mijlocul morţii [prin valea umbrei morții], nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. (Psalmul 22:4)
 • Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi. La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit; la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povăţuitu-m-a pe căile dreptăţii, pentru numele Lui. Că de voi şi umbla în mijlocul morţii [„prin valea umbrei morții” după altă traducere], nu mă voi teme de rele; că Tu cu mine eşti. Toiagul Tău şi varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc; uns-ai cu untdelemn capul meu şi paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Şi mila Ta mă va urma în toate zilele vieţii mele, ca să locuiesc în casa Domnului, întru lungime de zile. (Psalmul 22)
 • Dacă tu vei trece prin ape, Eu sunt cu tine şi în valuri tu nu vei fi înecat. Dacă vei trece prin foc, nu vei fi ars şi flăcările nu te vor mistui. (Isaia 43:2)
 • Să nu te temi de dânşii, căci Eu sunt cu tine, ca să te izbăvesc», zice Domnul. (Ieremia 1:8)
 • Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. (Romani 8:37)
 • Drept aceea, fraţii mei iubiţi, fiţi tari, neclintiţi, sporind totdeauna în lucrul Domnului, ştiind că osteneala voastră nu este zadarnică în Domnul. (1 Corinteni 15:58)
 • Domnul este luminarea mea şi mântuirea mea; de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele; de cine mă voi înfricoşa? (Psalmul 26:1-2)
 • Când se vor apropia de mine cei ce îmi fac rău, ca să mănânce trupul meu; Cei ce mă necăjesc şi vrăjmaşii mei, aceia au slăbit şi au căzut. (Psalmul 26:3-4)
 • Şi pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice minte, să păzească inimile voastre şi cugetele voastre, întru Hristos Iisus.  (Filipeni 4:7)
 • De aceea, îndemnaţi-vă şi zidiţi-vă unul pe altul, aşa precum şi faceţi. (1 Tesaloniceni 5:11)
 • Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul şi apărătorul meu, în El a nădăjduit inima mea şi mi-a ajutat. Şi a înflorit trupul meu şi de bunăvoia mea Îl voi lăuda pe El. (Psalmul 27:8-10)
 • Domnul este întărirea poporului Său şi apărător mântuirilor unsului Său. Mântuieşte poporul Tău şi binecuvintează moştenirea Ta; paşte-i pe ei şi-i ridică până în veac. (Psalmul 27:11-12)
 • Şi ştim că Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după voia Lui. (Romani 8:28)
 • Deci, dacă este cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut, iată toate s-au făcut noi. (2 Corinteni 5:17)
 • Dacă mărturisim păcatele noastre, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de toată nedreptatea. (1 Ioan 1:9)
 • Mărturisiți-vă Domnului  [Lăudaţi pe Domnul] că este bun, că în veac este mila Lui. (Psalmul 135,1)
 • Gustaţi şi vedeţi că bun este Domnul; fericit bărbatul [după altă traducere „fericit omul”] care nădăjduieşte în El. (Psalmul 33,8)
 • Multe sunt necazurile drepţilor şi din toate acelea îi va izbăvi pe ei Domnul. Domnul păzeşte toate oasele lor, nici unul din ele nu se va zdrobi.  (Psalmul 33:18-19)
 • Căci prin ceea ce a pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi celor ce se ispitesc să le ajute. (Evrei 2:18)
 • Tăria mea şi mărirea mea este Domnul, căci El m-a izbăvit. Acesta este Dumnezeul meu şi-L voi preaslăvi, Dumnezeul părintelui meu şi-L voi preaînălţa! Domnul este viteaz în luptă; Domnul este numele Lui. (Ieșirea 15:2-3)
 • Precum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi; rămâneţi întru iubirea Mea. – Iisus Hristos (Ioan 15: 9)

 • Să slujeşti numai Domnului Dumnezeului tău şi El va binecuvânta pâinea ta, vinul tău, apa ta şi voi abate bolile de la voi. (Ieșirea 23:25)
 • Binecuvântat fie omul care nădăjduieşte în Domnul şi a cărui nădejde este Domnul. (Ieremia 17:7)
 • Pentru ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi pentru ce mă tulburi? Nădăjduieşte în Dumnezeu că-L voi lăuda pe El; mântuirea feţei mele este Dumnezeul meu. (Psalmul 41:16-17 / Psalmul 42:6-7)
 • Pentru că numai Eu ştiu gândul ce-l am pentru voi, zice Domnul, gând bun, nu rău, ca să vă dau viitorul şi nădejdea. Şi veţi striga către Mine şi veţi veni şi vă veţi ruga Mie, şi Eu vă voi auzi; Şi Mă veţi căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima voastră. (Ieremia 29:11-13)
 • Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Precum este scris: «Pentru Tine suntem omorâţi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere». Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori, prin Acela Care ne-a iubit. Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile, Nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru. (Romani 8:36-39)
 • «Sprijinitorul meu eşti şi scăparea mea; Dumnezeul meu, voi nădăjdui spre Dânsul» Că El te va izbăvi din cursa vânătorilor şi de cuvântul tulburător. Cu spatele te va umbri pe tine şi sub aripile Lui vei nădăjdui; ca o armă te va înconjura adevărul Lui. (Psalmul 90:2-4)
 • Deci, dar, nu mai sunteţi străini şi locuitori vremelnici, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii şi casnici ai lui Dumnezeu, Zidiţi fiind pe temelia apostolilor şi a proorocilor, piatra cea din capul unghiului fiind însuşi Iisus Hristos. Întru El, orice zidire bine alcătuită creşte ca să ajungă un locaş sfânt în Domnul, În Care voi împreună sunteţi zidiţi, spre a fi locaş al lui Dumnezeu în Duh. (Efeseni 2:19 – 22)
 • Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis. (Ioan 17:3)
 • Iisus i-a zis: Eu sunt Calea, Adevărul şi Viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine. Dacă M-aţi fi cunoscut pe Mine, şi pe Tatăl Meu L-aţi fi cunoscut; dar de acum Îl cunoaşteţi pe El şi L-aţi şi văzut. – Iisus Hristos (Ioan 14, 6-7)

 • Oricine voieşte să vină după Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-Mi urmeze Mie. Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. (Marcu 8:34-35)
 • Unii se laudă cu căruţele lor, alţii cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceştia s-au împiedicat şi au căzut, iar noi ne-am sculat şi ne-am îndreptat. (Psalmul 19:8-9)
 • Nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru a binevoit să vă dea vouă împărăţia. (Luca  12:32)
 • Bucuraţi-vă pururea. Rugaţi-vă neîncetat. Daţi mulţumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Hristos Iisus, pentru voi. Duhul să nu-l stingeţi. Proorociile să nu le dispreţuiţi. Toate să le încercaţi; ţineţi ce este bine; Feriţi-vă de orice înfăţişare a răului. Însuşi Dumnezeul păcii să vă sfinţească pe voi desăvârşit, şi întreg duhul vostru, şi sufletul, şi trupul să se păzească, fără de prihană, întru venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Credincios este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini. Fraţilor, rugaţi-vă pentru noi. Îmbrăţişaţi pe toţi fraţii cu sărutare sfântă. Vă îndemn stăruitor pe voi întru Domnul, ca să citiţi scrisoarea aceasta tuturor sfinţilor fraţi. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin! (Tesaloniceni I, 5:16-28)

*********

Dacă apreciezi că și alte persoane merită să vizioneze aceste informații, preia și postează linkul articolului pe paginile tale de pe rețelele de socializare, trimite-le direct linkul sau descarcă, printează și distribuie colegilor, prietenilor, cunoscuților, străinilor anunțul  „SuperBonus de cultură: BUCURĂ-TE” atașat aici:

AFIS SuperBonus de cultura BUCURA-TE

Descarcă, printează, decupează și distribuie colegilor, prietenilor, cunoscuților, străinilor semnele de carte cu SuperMesaje de încurajare, atașate aici:

Semne de carte SuperMesaje – foaia 1:

Semne_de_carte_SuperMesaje_1

Semne de carte SuperMesaje – foaia 2:

Semne_de_carte_SuperMesaje_2

*********

Inițiativa „SuperBonus de cultură” va continua în viitor să ofere informații consistente și despre alte subiecte de interes pentru completarea culturii generale, dezvoltării personale sau profesionale și a conștiinței naționale.

Abonează-te la notificările acestui site accesând butonul clopoțel și vei fi înștiințat de fiecare dată când vor fi postate viitoarele „SuperBonusuri de cultură”!

Distribuie! Culturalizează-i și pe alții! Dacă apreciezi că și alte persoane merită să afle aceste informații, preia și postează linkul articolului pe paginile tale de pe rețelele de socializare, trimite-le direct linkul sau descarcă, printează și distribuie colegilor, prietenilor, cunoscuților, străinilor, documentele atașate la fiecare ediție.

Contribuie la inițiativa „SuperBonus de cultură”! Dacă ai propuneri cu alte teme pe care le consideri de interes  pentru cultura generală, dezvoltarea personală sau profesională și conștiința națională a actualelor generații, dacă deții documente inedite, arhivă foto-video sau documentare video favorite,  scrie-ne sugestia printr-un email la adresa info@comunitateaidentitara.com  și vom analiza propunerea ta.

********

Bucurați-vă

de Dumitru Matcovschi

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.
Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește.
Ce am iubit? Ce n-am iubit? Ca în poveste,
simplă de tot,
scurtă de tot,
viața ne este.

Uite-o din nou trece pe drum fata zglobie.
Uite-un băiat, floare și-a pus la pălărie.
Uite un prunc, râde în prag, ai, năzdrăvanul!
Uite-un moșneag, tace-n toiag, alb ca troianul.

Muntele ieri ne-ademenea, astăzi ne doare.
S-a împlinit, nu s-a-mplinit visul cel mare?
Cine sunt eu, cine ești tu, cine e dânsul?
Noi am știut zborul înalt, dorul și plânsul.

Zilele trec, zilele vin. Ce va rămâne?
Suflet de lut, necunoscut, suflet de pâine?
Toamnele cresc, grijile cresc, viața descrește.
Eu mă grăbesc,
tu te grăbești,
el se grăbește.

Bucurați-vă, prieteni, de perieteni și de frați,
Bucurați-vă de-un nume ce vi-i dat ca să-l purtați.
Bucurați-vă de-un cântec,
de-un amurg cu flori de tei,
bucurați-vă o viață
de lumina dragostei!

Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Comunitatea Identitara

Comunitatea Identitara